Arutoria 没什么大不了

github
  zhangheng January 9th, 2021 at 12:36 am

  离谱

  zhangheng December 19th, 2020 at 04:50 pm

  欧阳龙吃早饭了

  zhangheng July 23rd, 2020 at 11:41 pm

  半个月没敲代码了/::D

  zhangheng July 23rd, 2020 at 11:40 pm

  最近偷懒了

  zhangheng July 8th, 2020 at 11:09 pm

  记录下当前的三个问题:1.获取设备相册列表(不是使用设备默认的图片选择窗口) 2.上传图片或视频(这里菜鸡的我还不会使用第三方的api调试端口,之后学习加油!)3.路由拦截跳转到登录页面(这个问题比较简单,但是我还是整不明白。。。)。总之,自学真的很辛苦,坚持就是胜利。
  当然让我高兴的是,前几天报的一个bug今天莫名其妙的好了(真是奇怪。。。)

  zhangheng May 27th, 2020 at 11:06 am

  因为有期待,难免会感到凄凉。

  zhangheng May 3rd, 2020 at 09:15 pm

  路径问题是最他喵恶心人的

  zhangheng April 20th, 2020 at 01:40 am

  购物车模型还是要多写呀[头秃]

  zhangheng April 17th, 2020 at 10:04 pm
  此条为私密说说,仅发布者可见
  zhangheng April 17th, 2020 at 06:23 pm

  不过还是好理解

  zhangheng April 17th, 2020 at 06:23 pm

  vue果然学的有点迷

  zhangheng April 12th, 2020 at 01:51 am

  开始练习火花了

  zhangheng April 12th, 2020 at 12:36 am

  为啥知识不进脑[Facepalm]

  zhangheng April 12th, 2020 at 12:34 am

  想见你

  zhangheng April 9th, 2020 at 11:18 pm

  这几天效率有点低

  和同学的差距还很大

  加油啊

  zhangheng April 5th, 2020 at 06:08 pm

  我的时光机,开启!

Contact information

About me

 • 长风破浪会有时